فرمت قابل قبول برای ثبت سفارش PCB فایل Gerber میباشد .

برای تبدیل فایل طراحی شده در نرم افزار Altium به Gerber از فیلم زیر میتوانید استفاده کنید .